2.1.1. Mikroklima
2.2.1. Agjentët kimik
2.3.1. Trajtimi manual i ngarkesave
2.4.1. Ngarkesa psikike, stresi, aspektet psiko-sociale
2.5.1. Agjentët biologjik
2.6.1. Kërkesat e përgjithëshme të sigurisë për makineritë
3.1. Pajsjet personale mbrojtëse në vendin e punës