Ekrem Kastrati -  Kryeinspektor i Inspektoratit të Punës

Rr.Qamil Hoxha nr.30 - Prishtinë Kosovë

Tel: 038 211-520 / 038 211-521
Centrex : 26 501  /  26 502

e-mail: ekrem.kastrati@rks-gov.net