1. Zyra e Kryeinspektorit të Inspektoratit të Punës përbëhet nga:

          1.1. Kryeinspektori i Inspektoratit të Punës;

          1.1.1. Zëvendës Kryeinspektori i Punës për Marrëdhënie në Punë;

          1.1.2. Zëvendës Kryeinspektori i Punës për Siguri në Punë;

          1.1.3. Zëvendës Kryeinspektori i Punës për Shëndet në Punë; dhe

          1.1.4. Personeli mbështetës.

  1. Departamenti për Politika, Planifikim dhe Çështje ligjore.
  1. Departamenti i Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme, që përbëhet nga:

          3.1. Divizioni për Burime Njerëzore;

          3.2. Divizioni për Buxhet dhe Financa;

          3.3. Divizioni për TI dhe Shërbime Logjistike.

 

  1. Divizioni i Koordinimit në Rajonin e Prishtinës.
  2. Divizioni i Koordinimit në Rajonin e Mitrovicës.
  3. Divizioni i Koordinimit në Rajonin e Pejës.
  4. Divizioni i Koordinimit në Rajonin e Gjakovës.
  5. Divizioni i Koordinimit në Rajonin e Prizrenit.
  6. Divizioni i Koordinimit në Rajonin e Ferizajt.
  7. Divizioni i Koordinimit në Rajonin e Gjilanit.

 

  1. Divizioni i Prokurimit.

Inspektorët e Punës - janë në kuadër të Divizioneve të Koordinimit të cilët sipas legjislacionit në fuqi kanë kompetencë në tërë territorin e Republikës së Kosovës që të mbikëqyrin zbatimin e legjislacionit nga marrëdhënia e punës si dhe sigurisë dhe shëndetit në punë.