Për Inspektoratin e Punës

Inspektorati i Punës është është organ i pavarur i Administratës Shtetërore i cili vepron në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. IP është i vetmi organ në kuadër të pushtetit ekzekutiv të Republikës së Kosovës i cili bënë monitorimin e zbatimit të legjislacionit nga fusha e marrëdhënies së punës si dhe sigurisë dhe shëndetit në punë. Baza ligjore për themelimin dhe funksionimin e IP është përcaktuar me Ligjin nr. 2002/9 mbi Inspektoratin e Punës në Kosovë, Ligjit Nr. 03/L-017 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Inspektoratin e Punës 2002/9 si edhe me Rregulloren Nr.15/2015 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në IP.
Më Shumë

Lajmet

 • 1. "HSK LLC" Prishtinë
  Data e Liçensimit: 29/11/2017
  2. "ZONNUM SHPK" Prishtinë
  Data e Liçensimit: 29/11/2017
 • Bazuar në të gjeturat e viteve paraprake, Inspektorati i Punes çdo vit gjatë periudhës kohore kur rritet intensiteti i punëve në sektorin e ndërtimtarisë merr masa shtesë për ngritjen e nivelit të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë. Përpos fushatave të ndryshme vetëdijësuese, Inspektorati i Punës gjatë kësaj periudhe kohore planifikon dhe zhvillon fushata inspektuese specifikisht në këtë sektor.
 • Për shkak të temperaturave të larta që mbretërojnë në vendin tonë, është ngritur shqetësimi për mbrojtjen e shëndetit të punëtorëve të cilët i ekspozohen temperaturave të larta. Natyrshëm shtrohet pyetja a duhet të ndërmirren masat për ndalimin e punës së subjekteve punuese në veçanti në subjektet ndërtimore.
 • Me datë: 26.01.2017 Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale z. Arban Abrashi dhe Kryeinspektori i Inspektoratit të Punës z. Basri Ibrahimi kanë mbajtur konferencë me medie.Në këtë konferencë është paraqitur puna e Inspektoratit të Punës e realizuar gjatë vitit 2016 duke e krahasuar me vitin 2015
 • Thellohet bashkëpunimi në mes të Inspektoratit të Punës dhe Universitetit "Haxhi Zeka" Kryeinspektori i Inspektoratit të Punës z. Basri Ibrahimi është takuar me Rektorin e UHZ-së, Prof.Dr. Fadil Millaku dhe stafin menaxherial.

Forma e deklaratës për vlerësimin e riskut në vendin e punës - Drejtor

Pyetjet e shpeshta

Kush mund të ankohet në Inspektoratin e Punës ?

Të drejtë ankese kanë të gjithë të punësuarit në :

Sektorin Publik , Sektorin Privat , Sektori Publiko-Privat

të cilët konsiderojnë se ju kanë cenuar të drejtat nga Marrëdhënia e Punës si dhe Sigurisë dhe Shëndetit në Punë.
Përpos këtyre, për çështjet e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë mund të ankohen edhe të punësuarit në Administratën Shtetërore në nivel Lokal dhe Qëndror.

Si dhe ku mund të ankohem për realizimin e të drejtave të mia?

Fillimisht duhet që pala të kryej procedurat ankimore brenda institucionit punëdhënës. Pastaj, në rast që pala nuk merr përgjegjje nga Institucioni Punëdhënës brenda afatit ligjor, ka të drejtë ankese në Inspektoratin e Punës. Ankesa duhet të përgaditet në formë të shkruar dhe të dorëzohet në zyret e Inspektoratit të Punës në rajonin përkatës. Numrat e kontaktit dhe adresa e Inspektorëve të Punës mund t'i gjeni duke klikuar KËTU

Kush ka të drejtë të Çertifikohet dhe Liçensohet për ofrimin e shërbimeve nga Siguria dhe Shëndeti në Punë ?

Të drejtë Çertifikimi dhe Liçensimi për ofrimin e shërbimeve nga Siguria dhe Shëndeti në Punë kanë :

Personat Fizik dhe Juridik  të cilët i përmbushin kushtet dhe kriteret sipas Rregullorës (MPMS) NR. 02/2014