Kryeinspektori

Ekrem Kastrati - Kryeinspektor i Inspektoratit të Punës

Rr.Qamil Hoxha nr.30 - Prishtinë Kosovë

Tel: 038 211-520 / 038 211-521
Centrex : 26 501  /  26 502

e-mail:ekrem.kastrati@rks-gov.net

Për Inspektoratin e Punës

 

Inspektorati i Punës është është organ i pavarur i Administratës Shtetërore i cili vepron në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. IP është i vetmi organ në kuadër të pushtetit ekzekutiv të Republikës së Kosovës i cili bënë monitorimin e zbatimit të legjislacionit nga fusha e marrëdhënies së punës si dhe sigurisë dhe shëndetit në punë. Baza ligjore për themelimin dhe funksionimin e IP është përcaktuar me Ligjin nr. 2002/9 mbi Inspektoratin e Punës në Kosovë, Ligjit Nr. 03/L-017 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Inspektoratin e Punës 2002/9 si edhe me Rregulloren Nr.15/2015 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në IP.
Më Shumë

Forma e deklaratës për vlerësimin e riskut në vendin e punës - Drejtor

Pyetjet e shpeshta

Të drejtë ankese kanë të gjithë të punësuarit në :

Sektorin Publik , Sektorin Privat , Sektori Publiko-Privat

të cilët konsiderojnë se ju kanë cenuar të drejtat nga Marrëdhënia e Punës si dhe Sigurisë dhe Shëndetit në Punë.
Përpos këtyre, për çështjet e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë mund të ankohen edhe të punësuarit në Administratën Shtetërore në nivel Lokal dhe Qëndror.

Fillimisht duhet që pala të kryej procedurat ankimore brenda institucionit punëdhënës. Pastaj, në rast që pala nuk merr përgjegjje nga Institucioni Punëdhënës brenda afatit ligjor, ka të drejtë ankese në Inspektoratin e Punës. Ankesa duhet të përgaditet në formë të shkruar dhe të dorëzohet në zyret e Inspektoratit të Punës në rajonin përkatës. Numrat e kontaktit dhe adresa e Inspektorëve të Punës mund t'i gjeni duke klikuar KËTU

Të drejtë Çertifikimi dhe Liçensimi për ofrimin e shërbimeve nga Siguria dhe Shëndeti në Punë kanë :

Personat Fizik dhe Juridik  të cilët i përmbushin kushtet dhe kriteret sipas Rregullorës (MPMS) NR. 02/2014