Kryeinspektori

Hekuran Nikçi - Kryeinspektor i Inspektoratit të Punës

Rr.Qamil Hoxha nr.30 - Prishtinë Kosovë

e-mail:inspektorati.punes@rks-gov.net

 

 

Për Inspektoratin e Punës

 

Inspektorati i Punës është është organ i pavarur i Administratës Shtetërore i cili vepron në kuadër të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve. IP është i vetmi organ në kuadër të pushtetit ekzekutiv të Republikës së Kosovës i cili bënë monitorimin e zbatimit të legjislacionit nga fusha e marrëdhënies së punës si dhe sigurisë dhe shëndetit në punë. Baza ligjore për themelimin dhe funksionimin e IP është përcaktuar me Ligjin nr. 2002/9 mbi Inspektoratin e Punës në Kosovë, Ligjit Nr. 03/L-017 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Inspektoratin e Punës 2002/9 si edhe me Rregulloren Nr.15/2015 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në IP.
Më Shumë

Sot me rastin e shënimit të Ditës Botërore për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë,

me qëllim vetëdijësimin për parandalimin e aksidenteve në punë,
po ndajmë me ju këtë video e cila synon të shtojë sigurinë në vend të punës.

Punëtorët e informuar janë punëtorë të kujdesshëm, punëtorët e kujdesshëm janë punëtorë të sigurt dhe të shëndetplotë!

28/04/2023

Me rastin e dorëzimit të kërkesës për vertetim në AEIP, qytetarët duhet t’i kenë dokumentet si:

  1. Leternjoftimi.
  2. Vertetim nga ATK (Administrata Tatimore e Kosovës).
  3. Konfirmimin nga Zyra Rajonale e Inspektoratit të Punës që nuk është i dënuar.
  4. Vertetimin nga Trust-i për kontributet e paguara.
  5. Nëse parashtruesi i kërkesës nuk ka qenë i punesuar, duhet të ofroj dëshmi nga Agjencia e Punësimit në Kosovë.

Forma e deklaratës për vlerësimin e riskut në vendin e punës - Drejtor

Pyetjet e shpeshta

Të drejtë ankese kanë të gjithë të punësuarit në :

Sektorin Publik , Sektorin Privat , Sektori Publiko-Privat

të cilët konsiderojnë se ju kanë cenuar të drejtat nga Marrëdhënia e Punës si dhe Sigurisë dhe Shëndetit në Punë.
Përpos këtyre, për çështjet e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë mund të ankohen edhe të punësuarit në Administratën Shtetërore në nivel Lokal dhe Qëndror.

Fillimisht duhet që pala të kryej procedurat ankimore brenda institucionit punëdhënës. Pastaj, në rast që pala nuk merr përgjegjje nga Institucioni Punëdhënës brenda afatit ligjor, ka të drejtë ankese në Inspektoratin e Punës. Ankesa duhet të përgaditet në formë të shkruar dhe të dorëzohet në zyret e Inspektoratit të Punës në rajonin përkatës. Numrat e kontaktit dhe adresa e Inspektorëve të Punës mund t'i gjeni duke klikuar KËTU

Të drejtë Çertifikimi dhe Liçensimi për ofrimin e shërbimeve nga Siguria dhe Shëndeti në Punë kanë :

Personat Fizik dhe Juridik  të cilët i përmbushin kushtet dhe kriteret sipas Rregullorës (MPMS) NR. 02/2014