Kryeinspektori

Hekuran Nikçi – Kryeinspektor i Inspektoratit të Punës

Rr.Qamil Hoxha nr.30 – Prishtinë Kosovë

e-mail:inspektorati.punes@rks-gov.net

 

 

Për Inspektoratin e Punës

 

Inspektorati i Punës është është organ i pavarur i Administratës Shtetërore i cili vepron në kuadër të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve. IP është i vetmi organ në kuadër të pushtetit ekzekutiv të Republikës së Kosovës i cili bënë monitorimin e zbatimit të legjislacionit nga fusha e marrëdhënies së punës si dhe sigurisë dhe shëndetit në punë. Baza ligjore për themelimin dhe funksionimin e IP është përcaktuar me Ligjin nr. 2002/9 mbi Inspektoratin e Punës në Kosovë, Ligjit Nr. 03/L-017 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Inspektoratin e Punës 2002/9 si edhe me Rregulloren Nr.15/2015 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në IP.
Më Shumë

Sot me rastin e shënimit të Ditës Botërore për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë,

me qëllim vetëdijësimin për parandalimin e aksidenteve në punë,
po ndajmë me ju këtë video e cila synon të shtojë sigurinë në vend të punës.

Punëtorët e informuar janë punëtorë të kujdesshëm, punëtorët e kujdesshëm janë punëtorë të sigurt dhe të shëndetplotë!

28/04/2023

Njoftimet e fundit

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”PT_Brochure_Box”][/siteorigin_widget]

Me rastin e dorëzimit të kërkesës për vertetim në AEIP, qytetarët duhet t’i kenë dokumentet si:

  1. Leternjoftimi.
  2. Vertetim nga ATK (Administrata Tatimore e Kosovës).
  3. Konfirmimin nga Zyra Rajonale e Inspektoratit të Punës që nuk është i dënuar.
  4. Vertetimin nga Trust-i për kontributet e paguara.
  5. Nëse parashtruesi i kërkesës nuk ka qenë i punesuar, duhet të ofroj dëshmi nga Agjencia e Punësimit në Kosovë.

Ligjet

[siteorigin_widget class=”PT_Brochure_Box”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”PT_Brochure_Box”][/siteorigin_widget]

Kontrata e Punës

[siteorigin_widget class=”PT_Brochure_Box”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”PT_Brochure_Box”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”PT_Brochure_Box”][/siteorigin_widget]

Forma e deklaratës për vlerësimin e riskut në vendin e punës – Drejtor

[siteorigin_widget class=”PT_Brochure_Box”][/siteorigin_widget]

Dokumentet Strategjike

[siteorigin_widget class=”PT_Brochure_Box”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Accordion_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Video”][/siteorigin_widget]