Lëvizje paralele - Udhëheqës i Divizionit për Teknologji Informative dhe Shërbime Logjistike
Lëvizje paralele - Zyrtar për Transport 1
Lëvizje paralele - Zyrtar i pranimit dhe logjistikës
Lëvizje paralele - Zyrtar i te Hyrave dhe i Zotimeve (Nr. i kërkuar: 1)
Lëvizje paralele - Zyrtar i pranimit dhe logjistikës (Nr. i kërkuar: 1)
Lëvizje paralele - Zyrtar për logjistikë (Nr. i kërkuar: 1)
Lëvizje paralele - Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional (Nr. i kërkuar: 1)
Lëvizje paralele - Zyrtar i Lartë për Planifikimin dhe Projekte (Nr. i kërkuar: 1)
Lëvizje paralele - Inspektor i Punës, Mitrovicë (3 Vende)
Lëvizje paralele - Inspektor i Punës, Ferizaj (3 Vende)
NJOFTIM PER REZULTATIN E PERZGJEDHJES PERFUNDIMTARE TE KANDIDATIT - INSPEKTOR I PUNES
Inspektor i Punës – 20 vende pune
Zyrtar për Arkiv ( dy vende pune )
NJOFTIM PER REZULTATIN E PERZGJEDHJES PERFUNDIMTARE TE KANDIDATIT - INSPEKTOR I PUNES
JOFTIM PER REZULTATIN E PERZGJEDHJES PERFUNDIMTARE TE KANDIDATIT - ZYRTAR I LARTE PER PERSONEL
NJOFTIM PËR VAZHDIMIN E AFATIT TË KONKURSIT
KONKURS I BRENDSHEM: INSPEKTOR I PUNES - 1 POZITE
KONKURS I BRENDSHEM: ZYRTAR I LARTE PER PERSONEL