Konkursi i çmimit të praktikave të mira 2019

Fushatat e Vendeve të Shëndetshme të Punës organizohen nga Agjencia Evropiane për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë (BE-ASSHP) në bashkëpunim me Shtetet Anëtare dhe Presidencën e Këshillit të Bashkimit Evropian. Çdo fushatë përmban një Konkurs të Çmimit të Praktikave të Mira të Vendeve të Shëndetshme të Punës, përmes të cilit vlerësohen kontributet e shquara dhe inovative për sigurinë dhe shëndetin në vendin e punës, si dhe frymëzohen kompani të tjera që të përmirësojnë kushtet e punës dhe të rrisin aftësitë për punë të punëtorëve të tyre.

Në vitin 2019, Kosova po organizon konkursin e vet të parë të Çmimit të Praktikës së Mirë. Inspektorati i Punës dhe Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, në bashkëpunim me partnerët socialë, po kërkojnë kompani që kanë treguar përkushtim të fortë në menaxhimin e faktorëve të riskut në vendin e punës. Për të lehtësuar procesin e përzgjedhjes së kompanive të çmimit të praktikave të mira, ekipi i asistencës teknike të projektit të financuar nga BE-ja “Mbështetja e Inspektoratit të Punës për Luftën Kundër Punës së Padeklaruar” (KONTRATA NR. 2018/397-845) do të mbështesë pikën nacionale të fokusit të BE-ASSHP në Kosovë, e cila është Inspektorati i Punës.

Good Practice Awards Competition 2019

The Healthy Workplaces Campaigns are organised by the European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) in cooperation with the Member States and the Presidency of the Council of the European Union. Each campaign features a Healthy Workplaces Good Practice Award competition to recognise outstanding and innovative contributions to workplace safety and health and to inspire other companies to improve working conditions and raise work ability of their workers.

In 2019, Kosovo is organizing its first national Good Practice Award contest. The Labour Inspectorate and Ministry of Labour and Social Welfare in cooperation with social partners are looking for companies who has shown strong commitment to the management of workplace risk factors. In order to facilitate the selection process of good practice award companies the technical assistance team of the EU-funded project “Support to Labour Inspectorate for Fighting Against Undeclared Work” (CONTRACT NR. 2018/397-845) will support the national focal point of EU-OSHA in Kosovo which is Labour Inspectorate.

Konkurs za dodelu nagrada za dobru praksu 2019.

Kampanje za zdravo radno mesto organizuje Evropska agencija za bezbednost i zdravlje na radu (EU-OSHA) u saradnji sa zemljama članicama i Predsedništvom Saveta Evropske unije. U svakoj kampanji održava se takmičenje za dodelu nagrada za dobru praksu za zdravlje na radnom mestu da bi se odalo priznanje izvanrednim i inovativnim doprinosima za bezbednost i zdravlje na radnom mestu i da bi se inspirisale druge kompanije da unaprede uslove rada i povećaju radnu sposobnost svojih radnika.

Kosovo 2019. god. organizuje svoj prvi nacionalni konkurs za dodelu nagrade za dobru praksu. Inspektorat rada i Ministarstvo rada i socijalne zaštite, u saradnji sa društvenim partnerima, traže kompanije koje su pokazale čvrstu posvećenost upravljanju faktorima rizika na radnom mestu.U cilju davanja pomoći procesu izbora kompanija koje će dobiti nagradu za dobru praksu, tim za tehničku pomoć iz projekta „Podrška Inspektoratu rada u borbi protiv neprijavljenog rada“, koji finansira EU (UGOVOR BR. 2018/397-845) podržaće nacionalnog koordinatora iz EU-OSHA na Kosovu, odnosno Inspektorat rada.