Njoftim nga: SEKRETARIATI I KOMISIONIT PËR CERTIFIKIM DHE LICENCIM

Të gjithë personat që shprehin interesin për tu certifikuar si Ekspert dhe Trajner i sigurisë dhe shëndetin në punë dhe licencuar si persona juridik që ofron shërbime në fushën e sigurisë dhe shëndetin në punë dhe trajnime, sipas Rregullores së re (MPMS) Nr. 01/2021 për kualifikimin e personave përgjegjës për sigurinë dhe shëndetin në punë, licencimin e kompanive të shërbimeve dhe trajnimeve për sigurinë dhe shëndetin në punë, publikuar ne Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës, me dt 09.03.2021, mund të informohen dhe konsultohen rreth procesit te aplikimit në:

SEKRETARIATI I KOMISIONIT PËR CERTIFIKIM DHE LICENCIM

Kontakti:
Departamenti i Punës dhe Punësimit;
Adresa: Sheshi “ Edit Durham” nr. 46, Prishtinë 10000;
Numri i telefoni: +38338213989
Orari: 09:00-11:00 – 13:30-15:00
Qershor 2021 – Prishtinë