Ligji Nr. 03/L-019 për Aftësimin, Riaftësimin Profesional dhe Punësimin e Personave me Aftësi të Kufizuar

Bazuar në Ligjin Nr. 03/L-019 për Aftësimin, Riaftësimin Profesional dhe Punësimin e Personave me Aftësi të Kufizuar punëdhënësi i cili nuk i përmbush detyrimet për punësimin e së paku një (1) punëtori me aftësi të kufizuara në çdo pesëdhjetë (50) punëtor, detyrohet të paguaj në buxhetin e Kosovës kontribute mujore në lartësi të shumës së pagës minimale për çdo punëtor që do të duhej të punësonte me aftësi të kufizuara.

Pagesa e obligimeve bëhet në llogarinë bankare, të dhënat për pagesë i gjeni këtu: Ligji Nr.03L-019